De coöperatie DAN heeft vier doelstellingen:

 

 • Het stimuleren en realiseren dat inwoners van Akkrum en Nes energie gaan besparen
 • Het produceren van duurzame energie
 • Het gebruik van duurzame energie stimuleren
 • Het bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen

 

Hiernaast geven we een doelstelling over de communicatie van DAN. 


Voor de periode 2024-2026 wordt per doelstelling aangegeven welke acties we er onder hangen.

Besparen energie

 

 • Het stimuleren van het bewust worden van het energiegebruik
 • Communicatie over gemeentelijke acties en doelstellingen vertalen naar onze omgeving.
 • De inzet van energiecoaches voor Akkrum/Nes stimuleren.(Enerzjyaksje)
 • Het uitvoeren van het energiebesparingsplan met prioriteit voor woningen ouder dan 25 jaar. Inmiddels zijn 40 woningen bezocht. De Enerzjyaksje wordt in 2024 afgerond.
 • Het stimuleren van het gebruik van de warmtescan. (Nes van het Gas)
 • Ingezet wordt op delen en beschikbaar stellen van kennis als het gaat om energiebesparing (van elkaar leren)     

 


Produceren van duurzame energie

 

 • Het operationeel en financieel beheren van energiepark Leppagreide door de stichting Leppagreide.
 • De Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie (SHEC) zijn inmiddels eigenaar van de Dolten 1 en Dolten 2, De deelnemende energiecoöperaties (Aldeboarn, Aengwierden en Akkrum) krijgen vanuit de businesscase voor het beheer elk een fee van euro 16.000 per jaar.
 • De SHEC gaat het zonnepark Klaverblad NO in eigen beheer ontwikkelen. Doelstelling is dat dit in 2024 operationeel is. (tegenover Fronterra/Aware)
 • De SHEC is bezig om een professionele organisatievorm te creëren die past bij deze toename van ontwikkel- en beheeractiviteiten in overleg met de gemeente Heerenveen.
 • Zowel de DAN als de SHEC zullen ontwikkelingen rond zonne- en windenergie blijven volgen op mogelijkheden. De verwachting is dat na de provinciale verkiezingen dit voorjaar met name op het gebied van windenergie mogelijkheden komen. Ook zullen de ontwikkelingen rond energieopslag nauwlettend worden gevolgd. 

 

 

Het gebruik van duurzame energie stimuleren

 

 • Het project deelauto’s is met 1 auto in september 2022 van start gegaan. Het maakt onderdeel uit van het Friese project Buurtbestuurders. In 2024 zullen de voorwaarden van dit project worden herzien en wordt er breed gecommuniceerd om dit project verder vorm te geven. In Akkrum/Nes worden initiatieven ondernomen om het gebruik te stimuleren.       
 • De werkgroep ‘Nes van het Gas af’ gaat samen met een projectleider van de gemeente Heerenveen en een extern bureau samen met de bewoners van Nes een Wijkuitvoeringsplan maken in 2024.
 • Ingezet wordt op het delen en beschikbaar stellen van de opgedane kennis bij “Nes van het Gas af” en het delen van de kennis bij particulieren die hun huis hebben verduurzaamd (van elkaar leren).
 • Energie van Ons, ons gezamenlijk energiebedrijf van de energiecoöperaties van de drie noordelijke provincies levert 100% duurzame energie. We hebben op dit moment 85 bewoners die hier hun energie afnemen en waarvoor wij per afnemer euro 75 ontvangen. Wij proberen het aantal afnemers in ons gebied te vergroten naar 100. 

 

 

Het bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen

 

 • Daar waar kan gaan we met andere projecten of instanties samenwerken om elkaar te versterken op het gebied van leefbaarheid, verduurzaming en vergroening.
 • Door de Eenerzjyaksje worden op voorspraak van de meitinkers en oanpakkers euro 75 per bezochte woning toegekend aan verenigingen. (mogelijk gemaakt door de Rabobank en de Energiebank Fryslân)
 • Voor de Slach troch Akkrum 2024/2025 is euro 750 toegekend.
 • Door Arcadia is in 2022 naast Bosk ook subsidie toegekend voor de planvorming van een Kloostertuin bij de begraafplaats van Nes. Deze planvorming moet in 2024 omgezet worden in een uitvoering.
 • In 2024 wordt van 5 tot en met 12 mei Akkrum/Nes bloeit georganiseerd. Ook Dan draagt bij aan de organisatie en doet aan deze week mee.

 

 

Algemene communicatie

 

 • De nieuwsbrief ‘Opwekker’ wordt in 2024 4 maal naar alle leden gemaild.
 • Eens per 4 weken is er een nieuwsitem van DAN in Middelpunt.
 • De DAN is bij Reuzedei 2024 aanwezig met een stan
 • 1 keer per jaar wordt voor de leden van de DAN een excursie georganiseerd of een externe spreker.
 • Projecten worden, waar de DAN bij betrokken is, extern gecommuniceerd.
 • Het aantal leden DAN is op dit moment 200. Door verschillende activiteiten proberen we het aantal leden te verhogen naar 300.    

Word ook lid van DAN | EUR 10,- per jaar